کلتپه شهرستان بوکان
انفجار یک منزل مسکونی در بوکان 24 بهمن 1399

انفجار یک منزل مسکونی در بوکان

نشت گاز باعث انفجار و تخریب یک منزل مسکونی در منطقه ی کلتپه شهرستان بوکان شد.