کاريکاتور پرتغال
کارتونیستِ کورد بوکانی موفق به دریافت لوح تقدير جشنواره کاريکاتور پرتغال شد 16 بهمن 1399

کارتونیستِ کورد بوکانی موفق به دریافت لوح تقدير جشنواره کاريکاتور پرتغال شد

منیره احمدی، کارتونیست کورد موفق به دریافت لوح تقدير جشنواره بين المللي کارتون و کاريکاتور پرتغال 2021 شد.