مژگان گلدوست
معاون رئیس جمهور از کارآفرین توانخواه برتر کشوری در نقده تقدیر کرد 14 بهمن 1399

معاون رئیس جمهور از کارآفرین توانخواه برتر کشوری در نقده تقدیر کرد

با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از «مژگان گلدوست» بانوی معلول کارآفرین برتر کشوری از روستای نظام آباد نقده به صورت ویدیو کنفرانس تقدیر شد.