مستاجران بوکان
سرگردانی مستاجران با گرانی سرسام آور و بی حساب و کتاب اجاره مسکن در بوکان! 18 بهمن 1399
یادداشت:

سرگردانی مستاجران با گرانی سرسام آور و بی حساب و کتاب اجاره مسکن در بوکان!

افزایش بی ضابطه اجاره بها و تعیین قیمت اجاره بدون اینکه مالکان، توجیه مناسبی برای آن داشته باشند از مشکلاتی است که در روزهای پایان سال گریبانگیر مستاجران در بوکان شده است.