عوارض پل میانگذر
الزام شرکت سرمایه گذار به پرداخت ۱۵ درصد از درآمد عوارض پل میانگذر دریاچه ارومیه 20 بهمن 1399

الزام شرکت سرمایه گذار به پرداخت ۱۵ درصد از درآمد عوارض پل میانگذر دریاچه ارومیه

معاون داستان ارومیه در امور حقوق عامه از تخصیص 15 درصد از درآمد ناخالص عوارض پل میانگذر دریاچه ارومیه به اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد.