عبدالهاشم حسن نیا
ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی، مهمترین عامل توسعه نیافتگی مرز تمرچین پیرانشهر 18 بهمن 1399
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای سلامی:

ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی، مهمترین عامل توسعه نیافتگی مرز تمرچین پیرانشهر

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مرز تمرچین پیرانشهر گفت: در بررسی های بعمل آمده مشخص شد که عدم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی مرزی تمرچین و همچنین وجود شرکت هایی با راندمان کاری اندک علل اصلی پیشگیری از توسعه این مرز مهم تجاری در پیرانشهر بشمار می‌روند.