شهرستان
خبر خوب برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور 14 بهمن 1399

خبر خوب برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، از تصمیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای اعمال کلیه سوابق بیمه‌ای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبه مبلغ متناسب‌سازی خبر داد.