شنگل
ترکیه برای حمله به دیرک و شنگال زمینه سازی می کند 14 بهمن 1399
نمایندۀ سیاست خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه:

ترکیه برای حمله به دیرک و شنگال زمینه سازی می کند

نمایندۀ سیاست خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه معتقد است ترکیه برای حمله به دیرک و شنگال منتظر فرصت مناسب است.