سنگربندی کردها
سنگربندی همزمان کردها علیه روسیه، ترکیه و سوریه! 13 بهمن 1399

سنگربندی همزمان کردها علیه روسیه، ترکیه و سوریه!

در چند روز اخیر وضعیت دو کردنشین قامیشلو و حسکه ملتهب شده است. بخش عمده این شهرها تحت کنترل کردهای سوری است، اما مربع امنیتی این شهرها و فرودگاه قامیشلو هنوز در کنترل ارتش سوریه و شبه تظامیان طرفدارش قرار دارد.