حسنعلی قنبری
خبر خوب به صاحبان سهام عدالت 24 بهمن 1399

خبر خوب به صاحبان سهام عدالت

رئیس کل سازمان خصوصی سازی از فروش 60 درصد سهام عدالت کسانی که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند خبر داد.