بانک تجارت سقز
یک زن بر کرسی ریاست بانک تجارت سقز تکیه زد 24 بهمن 1399

یک زن بر کرسی ریاست بانک تجارت سقز تکیه زد

طی حکمی از سوی رئیس اداره امور شعب بانک تجارت استان کوردستان، نرمین دباغی بعنوان به عنوان رئیس بانک تجارت شعبه مرکزی سقز (آزادی) معرفی شد.