اعضای تعاونی مسکن
تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن جهاد کشاورزی کردستان/ تخلف در پروژه 17 بهمن 1399

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن جهاد کشاورزی کردستان/ تخلف در پروژه

اعضای تعاونی مسکن جهاد کشاورزی کردستان در اعتراض به متوقف شدن پروژه با گذشت 15 سال، بعد از خبردار شدن از ورود نوبخت، معاون رئیس جمهور به استان، در مقابل استانداری تجمع کردند تا این موضوع را با این مسئول ملی در میان بگذارند.