آسایش کردستان سوریه
بیانیۀ آسایش کردستان سوریه دربارۀ نا آرامی های حسکه و قامیشلو 15 بهمن 1399

بیانیۀ آسایش کردستان سوریه دربارۀ نا آرامی های حسکه و قامیشلو

آسایش کردستان سوریه دربارۀ نا آرامی های اخیر و درگیری میان این نیروها با نیروهای حکومت مرکزی در قامیشلو و حسکه بیانیه ای منتشر کرد.