نخبه بوکانی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه محقق اردبیلی و استان اردبیل انتخاب شد.

به گزارش هه وال موکریان، دکتر رئوف مصطفی زاده هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان پژوهشگر برتر استان اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شد. نخبه بوکانی

دکتر مصطفی زاده دانشیار و مدیرگروه دانشگاه محقق اردبیلی است. ایشان فارغ التحصیل دکتری هیدرولوژی آبخیز از دانشگاه تربیت مدرس تهران هستند.

انتهای پیام/