از طریق فرم زیر می توانید خبر یا یادداشت خود را برای تحریریه هه وال موکریان ارسال فرمایید.
لطفاً پیش از ارسال، مطلب خود را بازبینی نمایید.